Impost transmissions patrimonials vehicles. Compravenda d’un vehicle usat o d'una embarcació usada

Quotes fixes. Generalitat Valenciana Valencià Castellano English. Model Que s'efectue l'ingrés total de l'import restant del recàrrec en el termini voluntari indicat en el document de pagament facilitat.

Simulador de valoració de vehicles i embarcacions ...

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; Impost sobre successions i donacions; Impost sobre les estades en establiments turístics; Tributació sobre el joc; Impost sobre begudes ensucrades envasades; Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica…

GVA.ES: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes ...

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles nacionals i d'importació usats, motocicletes i embarcacions usades). Objecte del tràmit Procedir a l'autoliquidació i al pagament de l'impost meritat en la transmissió per particulars de vehicles nacionals i d'importació, motocicletes i embarcacions usats.…

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES …

2. Tipus de gravamen aplicables en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (transmissions oneroses per actes entre vius de vehicles). En les transmissions oneroses de vehicles (model 620), s’han d’aplicar els següents tipus de gravamen: - El 0% cas de transmissió de ciclomotors. En aquest cas, els subjectes passius de l'impost ...…

Impost sobre transmissions patrimonials i AJD ...

Les transmissions patrimonials oneroses són una modalitat de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Hi estan subjectes les operacions de transmissions de béns o drets que es realitzen entre persones vives, llevat que es trobin subjectes i exemptes de l’impost sobre el valor afegit. Per exemple: compravenda de béns immobles, lloguer d’un habitatge ...…

Transmissions. Tributs de Catalunya. Generalitat de ...

L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats té les tres modalitats següents: Transmissions patrimonials oneroses, que grava, entre altres, les compravendes d'habitatges usats, les compravendes de vehicles usats, determinats préstecs, les fiances, els arrendaments i les concessions administratives, llevat que aquestes tinguin per objecte la cessió del dret a ...…

Agència Tributària de les Illes Balears - A.T.I.B. 644

- S'estableix un tipus de gravamen específic del 8% en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats aplicable a les transmissions oneroses per actes entre vius de vehicles de turisme i de vehicles tot terreny que, segons la classificació de preus mitjans de venda que estableix anualment el ministeri competent en matèria d'hisenda mitjançant una ordre, superin els 15 cavalls de potència fiscal.…

Impost sobre transmissions patrimonials i AJD ...

Les transmissions patrimonials oneroses són una modalitat de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Hi estan subjectes les operacions de transmissions de béns o drets que es realitzen entre persones vives, llevat que es trobin subjectes i exemptes de l’impost sobre el valor afegit. Per exemple: compravenda de béns immobles, lloguer d’un habitatge ...…

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES …

2. Tipus de gravamen aplicables en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (transmissions oneroses per actes entre vius de vehicles). En les transmissions oneroses de vehicles (model 620), s’han d’aplicar els següents tipus de gravamen: - El 0% cas de transmissió de ciclomotors. En aquest cas, els subjectes passius de l'impost ...…

GVA.ES: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes ...

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles nacionals i d'importació usats, motocicletes i embarcacions usades). Objecte del tràmit Procedir a l'autoliquidació i al pagament de l'impost meritat en la transmissió per particulars de vehicles nacionals i d'importació, motocicletes i embarcacions usats.…

MEMÒRIA TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE …

Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En ús de les competències normatives cedides, les disposicions vigents per a l’any 2016 a Catalunya són:…

Transmissions Patrimonials, Operacions Societàries i Actes ...

L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és un tribut de naturalesa indirecta que grava les tres modalitats següents: • 1. Les transmissions patrimonials oneroses. • 2. Les operacions societàries. • 3. Els actes jurídics documentats.…

MEMÒRIA TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE …

la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En ús de les competències normatives cedides, les disposicions vigents per a l’any 2015 a Catalunya són:…

Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i ...

Procediment. Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Ceuta i Melilla i altres supòsits). Tràmits Informació i Ajuda Fitxa. Models 600/610/615/620/630.…

3.1.Subjectes passius de l'impost - Agència Tributària

3.1.Subjectes passius de l'impost A) PER OBLIGACION PERSONAL Estan subjectes a l'Impost per obligació personal les persones físiques que tinguin la seva residència habitual en territori espanyol, exigint-se l'impost per la totalitat del seu patrimoni net amb independència del lloc on es trobin situats els béns o puguin exercitar-se els ...…

Llogar un habitatge comporta pagar l'Impost de ...

Llogar un habitatge comporta pagar l’Impost de Transmissions Patrimonials 29 Febrer, 2016 / 0 Comments / in Notícies / by Tu Idea Tu Negocio Molta gent no la sap, però tot i que el lloguer d’habitatges a particulars no porta IVA, els inquilins estan obligats a satisfer Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), en formalitzar el ...…

Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i ...

Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Ceuta i Melilla i altres supòsits). - Fitxa - Seu electrònica - Agència Tributària. Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant de l'Agència Estatal d'Administració ……

Informació d'interès sobre vehicles Institut Municipal d ...

Canvi de nom de vehicles entre particulars. El primer pas serà abonar l’impost de transmissions patrimonials. Més informació al tràmit: Impost sobre transmissions patrimonials oneroses de vehicles usats Per fer aquest tràmit és necessari haver pagat l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l'any anterior al del canvi.…

Simulador de valoració de vehicles i embarcacions ...

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; Impost sobre successions i donacions; Impost sobre les estades en establiments turístics; Tributació sobre el joc; Impost sobre begudes ensucrades envasades; Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica…

GVA.ES: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes ...

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (compravenda de vehicles nacionals i d'importació usats, motocicletes i embarcacions usades). Objecte del tràmit Procedir a l'autoliquidació i al pagament de l'impost meritat en la transmissió per particulars de vehicles nacionals i d'importació, motocicletes i embarcacions usats.…

Tramit Compravenda Vehicle

Aquí nos gustaría mostrarte una descripción, pero el sitio web que estás mirando no lo permite.…

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES …

2. Tipus de gravamen aplicables en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (transmissions oneroses per actes entre vius de vehicles). En les transmissions oneroses de vehicles (model 620), s’han d’aplicar els següents tipus de gravamen: - El 0% cas de transmissió de ciclomotors. En aquest cas, els subjectes passius de l'impost ...…

Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i ...

Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Ceuta i Melilla i altres supòsits). Procediment. Models 600/610/615/620/630.…

Transmissions. Tributs de Catalunya. Generalitat de ...

L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats té les tres modalitats següents: Transmissions patrimonials oneroses, que grava, entre altres, les compravendes d'habitatges usats, les compravendes de vehicles usats, determinats préstecs, les fiances, els arrendaments i les concessions administratives, llevat que aquestes tinguin per objecte la cessió del dret a ...…

Model 620. Formulari telemàtic sense identificació ...

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats; Impost sobre successions i donacions; Impost sobre les estades en establiments turístics; Tributació sobre el joc; Impost sobre begudes ensucrades envasades; Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica…

IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES …

2. Tipus de gravamen aplicables en la modalitat de transmissions patrimonials oneroses (transmissions oneroses per actes entre vius de vehicles). En les transmissions oneroses de vehicles (model 620), s’han d’aplicar els següents tipus de gravamen: - El 0% cas de transmissió de ciclomotors. En aquest cas, els subjectes passius de l'impost ...…

INSTRUCCIONS IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS …

Quan les transmissions de vehicles usats amb motor mecànic per a circular per ... d’Hisenda per la qual s’aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i…

Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i ...

Dades generals Denominación. Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Ceuta i Melilla i altres supòsits).…

MEMÒRIA TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS ...

Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Reial decret 828/1995, de 29 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. En ús de les competències normatives cedides, les disposicions vigents per a l’any 2016 a Catalunya són:…

Vehicles - Generalitat Valenciana

La transmissió està subjecta al concepte transmissions patrimonials oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Abans d'anar a la Direcció de Trànsit a canviar el titular del vehicle heu d'obtindre un justificant d'haver abonat aquest impost a les oficines d'assistència tributària de l'ATV de ...…

Agència Tributària de les Illes Balears - A.T.I.B. 644

L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, és un impost cedit per l'Estat a la comunitat autònoma que grava les transmissions patrimonials oneroses "inter vivos" i les operacions a elles assimilades, així com la constitució de drets reals, préstecs, fiances, arrendaments, pensions i concessions administratives realitzades al marge d'activitats empresarials o ...…

3.1.Subjectes passius de l'impost - Agència Tributària

3.1.Subjectes passius de l'impost A) PER OBLIGACION PERSONAL Estan subjectes a l'Impost per obligació personal les persones físiques que tinguin la seva residència habitual en territori espanyol, exigint-se l'impost per la totalitat del seu patrimoni net amb independència del lloc on es trobin situats els béns o puguin exercitar-se els ...…

Portal Educación Cívico Tributaria. Agencia Tributaria ...

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre i Reial Decret 828/1995, de 29 de maig). Este impost té un àmbit d'aplicació molt ampli i se subdividix en diverses modalitats.…

Cercador del centre gestor competent. La regularització que es practique inclourà la part de l'impost que s'haja deixat d'ingressar com a conseqüència de l'aplicació del benefici fiscal, així com els interessos de demora.