Presentacio telematica model 600. general del procedimiento

No obstante, existen una serie de supuestos residuales, relativos a determinados hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respecto de los cuales la aplicación del tributo corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Calendario, fecha y hora oficial.

atc.gencat.cat

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.Learn more…

Confecció en línia del model 600 (impost sobre ...

Confecció en línia del model 600 IMPORTANT : L'aplicació només permet introduir, per a cada model, les dades d'un únic contribuent. Per tant, en cas d'un matrimoni casat en règim de guanys , cada cònjuge haurà de presentar una autoliquidació per la meitat del preu de compra i ingressar l'import corresponent .…

Tramitació telemàtica - icatarragona.com

MODEL 600 www.atc.gencat.cat. Presentació i pagament L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és un tribut que grava les tres modalitats següents: - Les transmissions patrimonials oneroses. - Les operacions societàries. - Els actes jurídics documentals. Requisits per presentar i pagar l’impost telemàticament 1. Descarregar el programa d’ajuda del ...…

Què és [email protected] 5 - 600, presentació i pagament individual ...

S'habilita un sistema per mitjà de la utilització de l'aplicació [email protected] del model 600, per a la presentació i el pagament, a través de mitjans telemàtics, d'aquestes declaracions tributàries, que permetrà crear unes vies segures i estables per al desenvolupament de les relacions dels professionals amb l'Administració tributària de la Generalitat.…

Presentació Telemàtica - icpb

Model 600 d’immobles: • Que l’acte hagi estat documentat en escriptura pública • Que l’acte es correspongui amb un dels tipus d’operacions previstosa l’Ordre ECF/50/2007 de 23 de febrer. • Que el Col·legi de Notaris hagi facilitat la declaració informativa (el notari disposa de 10 dies des de l’atorgament de l’escriptura) • Que les dades de notari, protocol, data i ...…

Tramitació telemàtica - API Girona

MODEL 600 ARRENDAMENTS (TARIFA AUR) www.atc.gencat.cat. Presentació i pagament L’impost sobre TPAJD grava la constitució de contractes d’arrendament de finques urbanes o rústiques amb un tipus de gravamen del 0,5% (tarifa AUR). L’article 59 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives preveu que no cal presentar a l’ATC, junta-ment amb l’aut…

Modelo 600. Imposto de transmisións patrimoniais e actos ...

A autoliquidación do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados realizáse mediante o modelo 600 que está a disposición dos contribuíntes en: O modelo papel poderá adquirilo nas Oficinas de distrito hipotecario e estancos autorizados para a súa venda.…

Modelo 600 - Junta de Andalucía

Modelo 600. Agencia Tributaria Consejería de Hacienda y Financiación Europea JUNTA DE ANDALUCÍA. TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados Validar. Limpiar Formulario.…

Transmisiones Patrimoniales Onerosas Comunidad de Madrid

Modelo 600 documento notarial (2.02 MB) PRESENTACIÓN TELEMÁTICA OBLIGATORIA La Orden de 5 de abril de 2019 de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda establece que, a partir del 22 de abril están obligados a la presentación y pago de forma telemática de las autoliquidaciones correspondientes a los modelos: 600, 601, 620, 630, 650 y ...…

Qué es y cómo rellenar el Modelo 600 (ITP y AJD) - Billin

¿Qué es el modelo 600? El Modelo 600 que sirve para liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados (ITP y AJD), el cual, está cedido a las Comunidades Autonómicas.. Normalmente, este modelo se presenta cuando realizamos una operación societaria o si compramos una vivienda de segunda mano. ¿Para qué sirve el modelo 600?…

GVA.ES: Presentació i pagament individual (tramitació ...

Sara 5 - 600. Objecte del servici. Presentació i pagament individual per mitjà de transmissió de dades del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els casos en què la documentació annexa siga notarial, que podrà ser utilitzat pels mateixos tributaris obligats tributaris. Inici…

Modelo 600. Imposto de transmisións patrimoniais e actos ...

A autoliquidación do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados realizáse mediante o modelo 600 que está a disposición dos contribuíntes en: O modelo papel poderá adquirilo nas Oficinas de distrito hipotecario e estancos autorizados para a súa venda.…

Agència Tributària de les Illes Balears - A.T.I.B. 800

Pagament i presentació de l’ITPAJD (model 600) amb document diferent a un document notarial (document judicial, administratiu o privat). 3.- En el cas de l’ISD podeu descarregar els programes d’ajuda per a la generació dels corresponts models de declaració i autoliquidació tributàries en el següent enllaç: Programes d’ajuda de l ...…

Presentació Telemàtica - icpb

Model 620 de vehicles: • Operacions de pagament i no-subjectes: Que el presentador consti com a adherit al conveni. • Operacions exemptes art. 88.I.B.17 RD 828/1995 Regl. ITPAJD: Que el transmitent estigui donat d’alta amb un CNAE corresponent a compravenda de vehicles usats. Model 600 ……

Tràmits - Generalitat Valenciana

Confecció en línia del model 600 (impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats excepte vehicles) Presentació telemàtica en els supòsits en què la documentació annexada siga notarial Presentació i pagament individual, [email protected] 5 - 600; Grans presentadors, [email protected] 5 - 600…

Madrid.org - Contribuyente

Efectuada la presentación telemática de los modelos 600, 601, 650 y 651, el documento aparecerá en el sistema como PRESENTADO y los interesados deberán imprimir la/s autoliquidación/es (donde aparecerá un número de presentación asignado por la D.G. de Tributos), los anexos y la/s DILIGENCIA/S DE PRESENTACIÓN generadas, siendo ésta ...…

Tràmits . gencat.cat

Avís legal: D'acord amb l'article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també ……

Madrid.org - Contribuyente

Descarga completa de los programas de ayuda 600/601/620/650/651; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 600/601/610/615/630…

Presentación Telemática - Axencia Tributaria de Galicia

Orde do 2 de xuño de 2006 pola que se modifica a disposición adicional primeira das ordes do 19 de maio de 2005, 30 de abril de 2004 e 5 de xuño de 2003, polas que se regula o procedemento para o pagamento e a presentación telemáticos das autoliquidacións correspondentes ao imposto sobre sucesións e doazóns e ao imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados…

GVA.ES: Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes ...

1r. Ompliment del model 600. 2n. Pagament de l'impost autoliquidat en qualsevol entitat col·laboradora. 3r. Presentació i diligenciat de la documentació en les oficines liquidadores del districte hipotecari (registres de la propietat) o en l'Oficina d'Atenció al Contribuent de la seu de l'ATV a València o de les seues delegacions a Alacant ...…

INSTRUCCIONS DEL MODEL 600 Impost sobre transmissions ...

corresponents en l’escriptura i es lliurarà l’exemplar del model 600 que vagi destinat, en el seu cas, al Registre públic corresponent. Important: A partir de l’1 de gener de 2010, en el cas que el model 600 es presenti per una persona diferent del subjecte passiu com a presentador, s’ha de generar exclusivament a través del Portal ...…

Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i ...

Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats - Autoliquidació de l'impost (tramitació davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària: Ceuta i Melilla i altres supòsits). Tipus de procediment. Tributari. Matèria. Impostos. Objecte. El rendiment de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats produït en els seus r…

Models 600/610/615/620/630. Transmissions patrimonials i ...

Models 600, 610, 615, 620, 630. Tramitació presencial. Òrgan de resolució . Agència Estatal d'Administració Tributària. Informació vinculada a la tramitació electrònica Sistema d'identificació. DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN. Nivell d'interactivitat. Nivell 4: Tramitació electrònica. Normativa Normativa Básica. Orden de 4 de julio de 2001 por la que se aprueban ...…

GVA.ES: Presentació i pagament individual (tramitació ...

Sara 5 - 600. Objecte del servici. Presentació i pagament individual per mitjà de transmissió de dades del model 600, d'autoliquidació de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en els casos en què la documentació annexa siga notarial, que podrà ser utilitzat pels mateixos tributaris obligats tributaris. Inici; La Generalitat desitja que aquesta ...…

Tramitació telemàtica - API Girona

MODEL 600 ARRENDAMENTS (TARIFA AUR) www.atc.gencat.cat. Presentació i pagament L’impost sobre TPAJD grava la constitució de contractes d’arrendament de finques urbanes o rústiques amb un tipus de gravamen del 0,5% (tarifa AUR). L’article 59 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives preveu que no cal presentar a l’ATC, junta-ment amb l’aut…

Presentació Telemàtica - icpb

Model 600 d’immobles: • Que l’acte hagi estat documentat en escriptura pública • Que l’acte es correspongui amb un dels tipus d’operacions previstosa l’Ordre ECF/50/2007 de 23 de febrer. • Que el Col·legi de Notaris hagi facilitat la declaració informativa (el notari disposa de 10 dies des de l’atorgament de l’escriptura) • Que les dades de notari, protocol, data i ...…

Tràmits - Generalitat Valenciana

Confecció en línia del model 600 (impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats excepte vehicles) Presentació telemàtica en els supòsits en què la documentació annexada siga notarial Presentació i pagament individual, [email protected] 5 - 600; Grans presentadors, [email protected] 5 - 600 ; Visualització de contingut web. Model 620: (Vehicles) Impost sobre Transmissions Patrimonials i ...…

INSTRUCCIONS DEL MODEL 600 Impost sobre transmissions ...

INSTRUCCIONS DEL MODEL 600 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats CONSIDERACIONS GENERALS L’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, és un impost cedit per l’Estat a la Comunitat Autònom a de les Illes Balears que grava les transmissions patrimonials oneroses “inter vi vos” i les operacions a elles assimilades, així com la…

Modelo 600. Imposto de transmisións patrimoniais e actos ...

Modelo 600. Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Descrición . A autoliquidación do imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados realizáse mediante o modelo 600 que está a disposición dos contribuíntes en: O modelo papel poderá adquirilo nas Oficinas de distrito hipotecario e estancos autorizados para a súa venda. Oficina ...…

Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Els programes comprenen els models 660-650 (successions), 651 (donacions), 652 (assegurances de vida) i 653 (consolidació de domini). Com a novetat, aquests programes permeten tramitar telemàticament, a més de les operacions que disposen de la fitxa notarial corresponent, altres tipus d’operacions, perquè incorporen la possibilitat d'adjuntar còpia del document notarial, judicial ...…

Model 620. Formulari telemàtic sense identificació digital ...

Avís legal: D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també ……

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Calendario, fecha y hora oficial. Castellano Català Galego Valencià English.